HE 114/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
663/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 20 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
664/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 20 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Liukkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2005 vp
Valmistunut

26.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2005 Poistettu PTK 66/2005
07.06.2005 Päättynyt PTK 67/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2005

Vastaus
EV 64/2005 vp