HE 114/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.11.2014

Säädöskokoelma
827/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.11.2014

Säädöskokoelma
828/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.11.2014

Säädöskokoelma
829/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta

3. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.2014 Päättynyt PTK 77/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/2014 vp
Valmistunut

25.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2014 Päättynyt PTK 91/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2014 Päättynyt PTK 93/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin