Valtiopaivaasia HE 115/2002

HE 115/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Työttömyysturvalaki

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1290/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1291/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1292/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1293/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1294/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Työttömyysturvalaki

2. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

3. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002 9
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 43/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 77/1999 vp, LA 14/2000 vp, LA 186/2000 vp, LA 32/2001 vp, LA 55/2001 vp, LA 81/2001 vp, LA 43/2002 vp, LA 54/2002 vp, LA 71/2002 vp, LA 80/2002 vp, LA 90/2002 vp ja LA 129/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 182/2000 vp, TPA 245/2000 vp, TPA 267/2000 vp, TPA 201/2001 vp, TPA 204/2001 vp ja TPA 128/2002 vp hylätään, ja että hyväksytään viisi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 46/2002 vp
Valmistunut

14.11.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 20/2002 vp
Valmistunut

21.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2002 Päättynyt PTK 157/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002 19
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 8 luvun 2 §:n 3 momentista, 9 luvun 6 §:stä, 11 luvun 2 §:n 3 momentista, 12 luvun 2 §:stä ja 13 luvun 10 §:stä sekä 2. lakiehdotuksen 2 a §:stä ja 58 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2002

​​​​