HE 115/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
1277/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
1278/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain 81 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
1279/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
1280/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työntekijän eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
1281/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
1282/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
1283/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta

2. Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 81 §:n muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain 5 §:n muuttamisesta

5. Laki työntekijän eläkelain 4 §:n muuttamisesta

6. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta

7. Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2007 Päättynyt PTK 65/2007
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2007 vp
Valmistunut

23.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 ja 7 § muutettuina ja että eduskunta hyväksyy 2 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2007 Keskeytetty PTK 88/2007
30.11.2007 Päättynyt PTK 90/2007 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2007

Vastaus
EV 111/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin