HE 115/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

04.12.2009

Voimaantulo

28.01.2011

Säädöskokoelma
1013/2009
Sopimussarja
4/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Nepalin hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Asetuksen voimaantulo

28.01.2011

Säädöskokoelma
54/2011
Sopimussarja
5/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Nepalin hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Sinivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 10/2009 vp
Valmistunut

22.09.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2009 Päättynyt PTK 82/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2009 Päättynyt PTK 86/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2009

Vastaus
EV 110/2009 vp