Valtiopaivaasia HE 115/2011

HE 115/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1543/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1544/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1545/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta

2. Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.11.2011

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Johtaja Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.11.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2011 Päättynyt PTK 69/2011 10
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/2011 vp
Valmistunut

02.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2011 Päättynyt PTK 84/2011 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2011