Valtiopaivaasia HE 115/2012

HE 115/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1005/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1006/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1007/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

3. Laki asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 31
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 31
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 32
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 32
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2012 vp
Valmistunut

30.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 9 luvun 2 § muutettuna, että lakialoite LA 48/2011 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 19/2012 vp
Valmistunut

08.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2012 Päättynyt PTK 123/2012 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 12
11.12.2012 Keskeytetty PTK 126/2012 8
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2012

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot