HE 116/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

15.11.2000

Säädöskokoelma
891/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.09.2000 Päättynyt PTK 104/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/2000 vp
Valmistunut

05.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.10.2000 Päättynyt PTK 120/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

Vastaus
EV 115/2000 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin