Valtiopaivaasia HE 116/2002

HE 116/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntoutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
186/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuntoutusrahalain 5 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
187/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
188/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
189/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
190/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

3. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

5. Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 48/2002 vp
Valmistunut

13.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 14/2002 vp
Valmistunut

08.10.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.01.2003 Päättynyt PTK 173/2002 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.01.2003 Päättynyt PTK 178/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.02.2003