Valtiopaivaasia HE 116/2003

HE 116/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1299/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1300/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tullilain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kekkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003 19
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/2003 vp
Valmistunut

04.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2003 pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2003 Päättynyt PTK 106/2003 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2003