HE 116/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1243/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1244/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hiltunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,että hallituksen esitykseen HE 116/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esityksiin HE 116/2013 vp ja HE 197/2013 vp sisältyvien lakiehdotusten pohjalta hyväksytään lakiehdotus, että lakialoite LA 56/2012 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 116 ja 197 sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen 116 sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2013 Poistettu PTK 130/2013
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin 116 ja 197 sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja esitykseen 116 sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2013

Vastaus
EV 189/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot