HE 117/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1241/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1242/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2001 Poistettu PTK 91/2001
12.09.2001 Päättynyt PTK 92/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 29/2001 vp
Valmistunut

20.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 85/2001 vp sekä toimenpidealoite TPA 10/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2001

Vastaus
EV 172/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot