HE 117/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1067/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki perintö- ja lahjaverolain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1068/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1069/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1070/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1071/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1072/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1073/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1074/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1075/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1076/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki perintö- ja lahjaverolain 59 §:n muuttamisesta

3. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

4. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

5. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

6. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

7. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

8. Laki autoverolain muuttamisesta

9. Laki veronkantolain muuttamisesta

10. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/2003 vp
Valmistunut

18.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2003 Päättynyt PTK 97/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2003

Vastaus
EV 67/2003 vp