HE 117/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Esitys sisältää mm. työsuhdematkalippuja koskevan lakiehdotuksen.

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1128/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1129/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1130/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki verontilityslain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/2005 vp
Valmistunut

25.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 104/2004 vp, LA 148/2004 vp, LA 22/2005 vp, LA 29/2005 vp, LA 32/2005 vp, LA 59/2005 vp, LA 105/2005 vp, LA 119/2005 vp ja LA 138/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2005 Keskeytetty PTK 129/2005
02.12.2005 Päättynyt PTK 130/2005 4,5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Keskeytetty PTK 132/2005
08.12.2005 Päättynyt PTK 133/2005 2
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2005

Vastaus
EV 174/2005 vp