HE 117/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

15.11.2009

Säädöskokoelma
832/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2009 vp
Valmistunut

13.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2009 Päättynyt PTK 93/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

32

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2009

Vastaus
EV 135/2009 vp