HE 117/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1295/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1296/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1297/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1298/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1299/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1300/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1301/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yliopistolain 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1302/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1303/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

2. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

3. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

6. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

8. Laki yliopistolain 87 §:n muuttamisesta

9. Laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Väinölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 10 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013
17.12.2013 Päättynyt PTK 133/2013 12
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2013

Vastaus
EV 193/2013 vp