Valtiopaivaasia HE 118/2010

HE 118/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1092/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1093/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1094/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

3. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.09.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2010 Päättynyt PTK 78/2010 23
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2010 vp
Valmistunut

05.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2010 Päättynyt PTK 96/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.2010