HE 118/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1093/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

täytäntöönpanosta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1094/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta

täytäntöönpanosta

2. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kukka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/2014 vp
Valmistunut

04.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 35 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2014 Päättynyt PTK 115/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2014

Vastaus
EV 149/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin