HE 119/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki öljysuojarahastosta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1406/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1407/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1408/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljysuojarahastosta

2. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Nurmio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 16/2004 vp
Valmistunut

23.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 119/2004 vp sisältyvä 1. lakiehdotus, sellaisena kuin se on muutettuna hallituksen esityksellä HE 141/2004 vp, hyväksytään muutoin hallituksen esitysten mukaisena paitsi 13 § muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen HE 119/2004 vp mukaisena paitsi 5 § muutettuna, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen HE 119/2004 vp mukaisena paitsi 12 ja 19 § ja johtolause muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2004 Päättynyt PTK 127/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2004 Päättynyt PTK 129/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 119/2004 vp sisältyvä 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

Vastaus
EV 174/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot