HE 119/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki metsätuhojen torjunnasta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1087/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1088/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1089/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki metsätuhojen torjunnasta

2. Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

3. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Metsäneuvos Kokkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 15/2013 vp
Valmistunut

29.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2013 Päättynyt PTK 124/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2013

Vastaus
EV 177/2013 vp