HE 12/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1999

Voimaantulo

15.06.1999

Säädöskokoelma
718/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hilska-Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1999 Päättynyt PTK 25/1999
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/1999 vp
Valmistunut

26.05.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 27/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1999 Päättynyt PTK 28/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1999 Päättynyt PTK 29/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1999 Päättynyt PTK 32/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1999

Vastaus
EV 4/1999 vp