HE 12/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
381/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
382/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 16 c §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
383/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutusoikeuslain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
384/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
385/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
386/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
387/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kunnallisen eläkelain 155 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
388/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
389/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki sairausvakuutuslain 17 luvun 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

13. Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
390/2007
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

14. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
391/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

2. Laki hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta

3. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 8 ja 16 c §:n muuttamisesta

4. Laki vakuutusoikeuslain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

5. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

7. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

8. Laki kunnallisen eläkelain 155 §:n muuttamisesta

9. Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta

10. Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta

11. Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

12. Laki sairausvakuutuslain 17 luvun 8 §:n muuttamisesta

13. Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 25/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4., 6., 7., 10. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 8., 9. ja 12. lakiehdotus hylätään, että 1.-3., 5. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 14. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2007 Päättynyt PTK 144/2006
Päätös

1.-7., 10., 11., 13. ja 14. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 8., 9. ja 12. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.01.2007 Päättynyt PTK 146/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-7., 10., 11., 13. ja 14. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 8., 9. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2007

Vastaus
EV 268/2006 vp