Valtiopaivaasia HE 12/2006

HE 12/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
381/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
382/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 16 c §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
383/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutusoikeuslain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
384/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
385/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
386/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
387/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kunnallisen eläkelain 155 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
388/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
389/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki sairausvakuutuslain 17 luvun 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

13. Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
390/2007
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

14. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
391/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

2. Laki hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta

3. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 8 ja 16 c §:n muuttamisesta

4. Laki vakuutusoikeuslain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

5. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

7. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

8. Laki kunnallisen eläkelain 155 §:n muuttamisesta

9. Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta

10. Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta

11. Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

12. Laki sairausvakuutuslain 17 luvun 8 §:n muuttamisesta

13. Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.03.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 25/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4., 6., 7., 10. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 8., 9. ja 12. lakiehdotus hylätään, että 1.-3., 5. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 14. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.01.2007 Päättynyt PTK 144/2006 5
Päätös

1.-7., 10., 11., 13. ja 14. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 8., 9. ja 12. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.01.2007 Päättynyt PTK 146/2006 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-7., 10., 11., 13. ja 14. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 8., 9. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2007