HE 12/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

31.03.2008

Säädöskokoelma
163/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Koponen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2008 Päättynyt PTK 10/2008
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2008 vp
Valmistunut

06.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.03.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.03.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2008 Päättynyt PTK 22/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2008 Keskeytetty PTK 25/2008
25.03.2008 Keskeytetty PTK 26/2008
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.2008

Vastaus
EV 20/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin