HE 12/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro

Asetuksen voimaantulo

06.05.2013

Säädöskokoelma
324/2013
Sopimussarja
44/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Guseff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.2011 Päättynyt PTK 33/2011
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 5/2012 vp
Valmistunut

26.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun Eurooppa-neuvoston päätöksen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2011 vp
Valmistunut

12.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 3/2012 vp
Valmistunut

06.03.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2012 Keskeytetty PTK 47/2012
08.05.2012 Keskeytetty PTK 48/2012
09.05.2012 Päättynyt PTK 49/2012 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi Eurooppa-neuvoston päätöksen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.05.2012

Vastaus
EV 32/2012 vp