HE 12/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
787/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
788/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki opintotukilain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
789/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
790/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
791/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
792/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki opintotukilain 5 a §:n muuttamisesta

4. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta

5. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 ja 24 §:n muuttamisesta

6. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Väinölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.2014 Päättynyt PTK 31/2014
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/2014 vp
Valmistunut

17.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen johtolause muutettuna ja että 1. lakiehdotukseen lisätään uusi 8 a §.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2014 Päättynyt PTK 75/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2014 Keskeytetty PTK 79/2014
12.09.2014 Päättynyt PTK 80/2014 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.09.2014

Vastaus
EV 88/2014 vp