HE 120/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1001/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1002/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kalastuslain muuttamisesta

2. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2001 Poistettu PTK 91/2001
12.09.2001 Päättynyt PTK 92/2001
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/2001 vp
Valmistunut

12.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2001 Päättynyt PTK 116/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2001

Vastaus
EV 124/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin