Valtiopaivaasia HE 120/2004

HE 120/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vesienhoidon järjestämisestä

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1299/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1300/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1301/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

04.08.2005

Säädöskokoelma
1302/2004
Sopimussarja
82/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja vuoden 1992 yleissopimukseen maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisen järviensuojelusta ja käytöstä

Asetuksen voimaantulo

04.08.2005

Säädöskokoelma
576/2005
Sopimussarja
83/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vesienhoidon järjestämisestä

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

3. Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta

4. Laki maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja vuoden 1992 yleissopimukseen maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisen järviensuojelusta ja käytöstä

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaarikivi-Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2004 Keskeytetty PTK 75/2004 26
16.06.2004 Päättynyt PTK 76/2004 1
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 21/2004 vp
Valmistunut

07.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Lontoossa 17 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten vesistöjen suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan, että 2., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 ja 20 § muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 45/2004 vp
Valmistunut

30.11.2004

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 15/2004 vp
Valmistunut

08.10.2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2004 vp
Valmistunut

24.09.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 134/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2004 Päättynyt PTK 135/2004 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevaan pöytäkirjaan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin