HE 120/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

27.12.2009

Säädöskokoelma
911/2009
Sopimussarja
79/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
912/2009
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen hallituksen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välinen sopimus erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta

Asetuksen voimaantulo

27.12.2009

Säädöskokoelma
1039/2009
Sopimussarja
80/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

2. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen hallituksen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välinen sopimus erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mäkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 11/2009 vp
Valmistunut

14.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2009 Päättynyt PTK 98/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen Suomen hallituksen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehtyyn sopimukseen, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.2009

Vastaus
EV 136/2009 vp