HE 120/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1256/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Gentz

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.2010 Päättynyt PTK 78/2010
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/2010 vp
Valmistunut

19.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2010 Päättynyt PTK 119/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2010 Keskeytetty PTK 122/2010
01.12.2010 Päättynyt PTK 123/2010 10
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2010

Vastaus
EV 215/2010 vp