HE 120/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
848/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Huhtala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

36

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2012 vp
Valmistunut

23.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakiehdotus käsitellään perustuslain 87 §:ssä säädetyllä tavalla.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2012 Päättynyt PTK 119/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2012 Päättynyt PTK 121/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 87 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus käsitellään perustuslain 87 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 87 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2012

Vastaus
EV 131/2012 vp