HE 121/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
1076/2004
Sopimussarja
8/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi; kahdestoista pöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
33/2005
Sopimussarja
9/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi; kahdestoista pöytäkirja

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2004 vp
Valmistunut

16.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen Roomassa 4 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn kahdennentoista pöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2004 Päättynyt PTK 123/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2004 Päättynyt PTK 125/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2004

Vastaus
EV 163/2004 vp