HE 121/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
956/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
957/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
958/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
959/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
960/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

2. Laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Plathan

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008
19.09.2008 Poistettu PTK 78/2008
24.09.2008 Päättynyt PTK 80/2008
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 17/2008 vp
Valmistunut

27.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2008 Päättynyt PTK 117/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2008 Keskeytetty PTK 121/2008
10.12.2008 Päättynyt PTK 123/2008 1,2
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2008

Vastaus
EV 177/2008 vp