HE 122/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1526/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1527/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1699

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 104/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1995 Päättynyt PTK 107/1995
Huomautus

Puheenvuorot: ks HE 121/1995 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 5, 6
Istuntopöytäkirjan sivu

2869

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 10, 11
Istuntopöytäkirjan sivu

2948

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Vastaus
EV 130/1995 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot