Valtiopaivaasia HE 122/1995

HE 122/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1526/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1527/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1699
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/1995 vp
Valmistunut

26.10.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 104/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1995 Päättynyt PTK 107/1995 2813
Huomautus

Puheenvuorot: ks HE 121/1995 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995 2869
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 2875 5, 6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 2948 10, 11

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot