Valtiopaivaasia HE 122/2010

HE 122/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1409/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1410/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 21 ja 63 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1411/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki perintö- ja lahjaverolain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1412/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1413/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1414/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 21 ja 63 §:n muuttamisesta

4. Laki perintö- ja lahjaverolain 43 §:n muuttamisesta

5. Laki arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin kumoamisesta

6. Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010 2
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010 3
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 47/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 66/2009 vp, LA 16/2010 vp ja LA 60/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2010 Keskeytetty PTK 125/2010 6
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 1 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2010 Keskeytetty PTK 129/2010 3
14.12.2010 Päättynyt PTK 131/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​