Valtiopaivaasia HE 122/2011

HE 122/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

01.09.2012

Säädöskokoelma
227/2012
Sopimussarja
43/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
228/2012
Sopimussarja
45/2012
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Asetuksen voimaantulo

01.09.2012

Säädöskokoelma
427/2012
Sopimussarja
44/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.11.2011

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2012 vp
Valmistunut

10.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 3/2012 vp
Valmistunut

07.03.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 6/2012 vp
Valmistunut

22.03.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 35/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2012 Poistettu PTK 36/2012 2
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja ilmoituksen antamisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2012

​​​​