Valtiopaivaasia HE 122/2014

HE 122/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1085/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1086/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1087/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1088/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Verohallinnosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1089/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

5. Laki Verohallinnosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 5
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 4
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 5
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2014 vp
Valmistunut

14.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. sekä 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 57/2013 vp, LA 39/2014 vp, LA 41/2014 vp, LA 63/2014 vp, LA 64/2014 vp, LA 68/2014 vp, LA 70/2014 vp, LA 71/2014 vp ja LA 74/2014 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014 4
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 9 10-30
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2014