HE 123/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laintarkastuskunnasta annetun lain ja asetuksen kumoamisesta sekä korkeimpien oikeuksien jäsenmäärää koskevien säännösten muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki laintarkastuskunnasta annetun lain ja asetuksen kumoamisesta (Uusi nimike: Laki laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, LaVM 11/1992)

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1693/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1694/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1695/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki laintarkastuskunnasta annetun lain ja asetuksen kumoamisesta (Uusi nimike: Laki laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, LaVM 11/1992)

2) Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2930

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.1992 Päättynyt PTK 102/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3182

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 174/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 10
Istuntopöytäkirjan sivu

5253

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5749

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1