Valtiopaivaasia HE 123/2002

HE 123/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1163/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1164/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 6
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 6
20.09.2002 Pantu pöydälle PTK 101/2002 6
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 36/2002 vp
Valmistunut

04.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttumattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 41/2002 vp
Valmistunut

24.10.2002

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 30/2002 vp
Valmistunut

14.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2002 Keskeytetty PTK 153/2002 2
05.12.2002 Päättynyt PTK 154/2002 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002 4 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2002