HE 123/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1017/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 5/2003 vp
Valmistunut

06.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2003 Päättynyt PTK 91/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2003 Päättynyt PTK 94/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2003

Vastaus
EV 52/2003 vp