Valtiopaivaasia HE 123/2004

HE 123/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
57/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
58/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
59/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
60/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
61/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä

2. Laki avioliittolain muuttamisesta

3. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

5. Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Leskelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 20
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2004 vp
Valmistunut

08.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 19/2004 vp
Valmistunut

21.10.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.12.2004