HE 123/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
57/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
58/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
59/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
60/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
61/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä

2. Laki avioliittolain muuttamisesta

3. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

5. Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Leskelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2004 vp
Valmistunut

08.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.12.2004

Vastaus
EV 235/2004 vp