Valtiopaivaasia HE 123/2009

HE 123/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
362/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
363/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.2009 Päättynyt PTK 81/2009 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2010 vp
Valmistunut

14.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 luvun 3 b § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2010 vp
Valmistunut

11.03.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2010 Keskeytetty PTK 40/2010 3
23.04.2010 Päättynyt PTK 42/2010 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2010 Päättynyt PTK 43/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lausuntopyynnössä mainitun säännöksen poistaminen 1. lakiehdotuksen 11 luvun 3 b §:n 2 momentista ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2010