HE 123/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
271/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2012 Päättynyt PTK 93/2012
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2013 vp
Valmistunut

20.02.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § ja voimaantulosäännös muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 13/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2013 Päättynyt PTK 14/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2013 Keskeytetty PTK 18/2013
06.03.2013 Päättynyt PTK 19/2013 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.03.2013

Vastaus
EV 18/2013 vp