Valtiopaivaasia HE 123/2014

HE 123/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1082/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1083/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

2. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 6
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 5
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 6
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/2014 vp
Valmistunut

07.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lain 14 §:ssa oleva asteikko muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2014 Päättynyt PTK 112/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014 10
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2014

​​​​