Valtiopaivaasia HE 124/2001

HE 124/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sosiaalihuoltolain 6 ja 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
155/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lasten päivähoidosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
156/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
157/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta

2. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.09.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Heiliö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 49/2002 vp
Valmistunut

10.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 179/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.01.2003 Päättynyt PTK 180/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2003 Päättynyt PTK 184/2002 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.01.2003

​​​​