HE 124/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
932/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/2002 vp
Valmistunut

04.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2002 Päättynyt PTK 115/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2002

Vastaus
EV 130/2002 vp