HE 124/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
940/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
941/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
942/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
943/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
944/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
945/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

2. Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta

3. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

6. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2005 vp
Valmistunut

06.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 109/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2005 Keskeytetty PTK 105/2005
14.10.2005 Päättynyt PTK 106/2005 1-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2005 Keskeytetty PTK 110/2005
26.10.2005 Päättynyt PTK 111/2005 2
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.2005

Vastaus
EV 119/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot