HE 125/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.1999

Voimaantulo

15.12.1999

Säädöskokoelma
1138/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lemola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1999 Päättynyt PTK 81/1999
Päätös

Asia lähetettiin työasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 5/1999 vp
Valmistunut

12.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1999 Päättynyt PTK 93/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1999 Päättynyt PTK 94/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1999 Päättynyt PTK 95/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.1999

Vastaus
EV 76/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin