HE 125/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
516/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
517/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
518/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
519/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
520/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
521/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki poliisilain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
522/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
523/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

2. Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta

3. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

4. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta

7. Laki poliisilain 36 §:n muuttamisesta

8. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ristola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Keskeytetty PTK 87/2003
07.11.2003 Päättynyt PTK 90/2003 6
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2004 vp
Valmistunut

19.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2-8 lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2004 vp
Valmistunut

21.04.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/2004 vp
Valmistunut

05.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2004 Päättynyt PTK 66/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2004 Päättynyt PTK 67/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 4 §:n 2 momentista ja 20 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.2004

Vastaus
EV 69/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin