HE 125/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki verkkotunnuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2005

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
241/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verkkotunnuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vilkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 5/2005 vp
Valmistunut

04.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § ja voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2005 Päättynyt PTK 23/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2005 Päättynyt PTK 26/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen voimaantulosäännöksen 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.04.2005

Vastaus
EV 21/2005 vp