HE 125/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
997/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
998/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
999/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006

2. Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/2005 vp
Valmistunut

10.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2005 Keskeytetty PTK 119/2005
16.11.2005 Päättynyt PTK 120/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2005 Päättynyt PTK 124/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2005

Vastaus
EV 138/2005 vp